Rekrutacja

W zakładce <<PLIKI DO POBRANIA>> znajdują się 4 strony kwestionariusza

dla kandydatów do PSM I i II st.

 

                           

Informacje dla kandydatów

 

Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym.
Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia.
Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli , akordeonie, gitarze, perkusji

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat i posiada opinię o możliwości

rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.
Kandydaci do szkoły pobierają kwestionariusze (dział pliki do pobrania) i wypełnione składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w dziale aktualności.

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia

kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego  na poziomie średnim.
Wydział instrumentalny
O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci  szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych,        jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję,kontrabas). Wszystkich obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.
Wydział wokalny
Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczyny od 16 lat; chłopcy od 18 lat.
Są oni zobowiązani zaśpiewać na egzaminie wstępnym dwa utwory przygotowane samodzielnie.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają kwestionariusz /dział pliki do pobrania/ i wypełnione składają w sekretariacie szkoły           w terminie podanym w dziale aktualności.

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

- lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty dęte

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - kształcenie w pozostałych specjalizacjach