Zdjęcie z logotypem WCAG.

Deklaracja dostępności serwisu psm.jgora.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jeleniej Górze, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej psm.jgora.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do psm.jgora.pl

Data publikacji strony internetowej: 29-01-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24-03-2021

Data ostatniej walidacji za zgodność z WCAG 2.1: 24-03-2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29-01-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem walidatora zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 dostępnego online pod adresem wave.webaim.org
Walidacja powtarzana jest okresowo, co jeden miesiąc, a znalezione błędy poprawiane najszybciej jak to możliwe.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Płomińska, adres poczty elektronicznej muzyczna@psm.jgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 757 522 330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze w większości nie spełnia podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.      o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

  1. Budynek to stara secesyjna kamienica do której prowadzi wejście z wysokim kamiennym progiem bezpośrednio z chodnika miejskiego od ulicy Piłsudskiego bez możliwości zainstalowania rampy, gdyż pod chodnikiem prowadzona jest sieć miejskich mediów. Do szkoły prowadzą ciężkie, zabytkowe drzwi wymagające siły by  je otworzyć. Aby dostać się na wysoki parter – do pokonania są strome schody. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezpiecznej instalacji schodołaza.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym na parterze są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 21:00. W budynku na kondygnacjach : parter, I piętro, II piętro znajdują się długie proste korytarze z jednej strony zakończone klatką schodową ogólnie dostępną – jednak nie spełniającą wymagań zgodnych z ustawą ze  względu na rodzaj nawierzchni czy zakończenia stopni listwami. Korytarze i pomieszczenia szkolne mają na podłogach dywany i chodniki co stanowi element wygłuszenia i poprawia akustykę.  Budynek nie posiada windy z powodu braku  technicznych możliwości instalacji. Do pomieszczeń prowadzą stare drzwi z progami. Z drugiej strony korytarz jest zamknięty drzwiami prowadzącymi na II ewakuacyjną  klatkę schodową która wymaga remontu. Biura szkoły znajdują się na I piętrze budynku.
  3. Do piwnicy można dostać się schodami –  bez możliwości zamontowania schodołaza  (zbyt mała przestrzeń klatki schodowej).  Natomiast sam korytarz piwniczny i wejścia do klas są bezprogowe o jednolitej powierzchni podłogi. Drzwi do pomieszczeń są nowe, zachowują obecne normy i spełniają podstawowe wymagania.
  4. III piętro – poddasze ma takie same ograniczenia  jak w wypadku parteru, I oraz  II piętra. Korytarz nie jest prosty –  składa się z  otwartych 3 części. Ostatnia w połowie jest  przegrodzona drzwiami, co stanowi dodatkową barierę architektoniczną.
  5. Sale koncertowe – 2 AULE szkolne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się na I i II piętrze budynku szkoły ( trudnodostępnym dla osoby niepełnosprawnej  ruchowo). Istnieje możliwość wydzielenia 2 ewentualnie 3 miejsc dla wózków inwalidzkich  na widowni.
  6. Sanitariaty w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.