Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym. Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia. Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli,
akordeonie, gitarze, perkusji instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2020 r. kończy 6 lat i posiada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.

Kandydaci do szkoły pobierają wniosek i wypełniony składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego na poziomie średnim.

Wydział instrumentalny

O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych, jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję, kontrabas). Obowiązuje zdanie egzaminu
wstępnego.

Wydział wokalny

Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczęta od 16 lat; chłopcy od 18 lat. Obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają wniosek i wypełniony składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

  • lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty
    dęte
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – kształcenie w pozostałych specjalizacjach