Rada klasyfikacyjna odbędzie się 26.01.2020 r.
Koniec I semestru nauki roku szkolnego 2020/2021-31.01.2020 r.
Oceny śródroczne

wpisują do dziennika elektronicznego nauczyciele:
– instrumentu głównego oraz śpiewu do 22 grudnia 2020 r.
– teorii – do 21 stycznia 2021 r.