Drodzy kandydaci
Z wielka przyjemnością informujemy, że wszyscy zostaliście pozytywnie zakwalifikowani i tym samym przyjęci w poczet uczniów
Szkoły Muzycznej I bądź II st. (odpowiednio: do określonej klasy i zgodnie ze wskazanym bądź sugerowanym instrumentem).
Informacje na nowy rok szkolny będą sukcesywnie umieszczane na stronie
(zakładka Rok szkolny/ Rok szkolny 2021/2022).
Przypominamy o obowiązkowym dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego (zarówno I jak i II st.) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,
dla dęciaków od pulmonologa.
Informacja dotyczy kandydatów, którzy złożyli formularze zgodnie z wskazanymi datami lub przed 01.07.2021r.

Muzykowanie to doskonały pomysł
REKRUTACJA-DO-SZKOLY-MUZYCZNEJ

REKRUTACJA-DO-SZKOLY-MUZYCZNEJ1

Terminy rekrutacji do PSM I i II st. w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022 r.:


Złożenie wniosku – wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane pojedynczo 4 strony kwestionariusza przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariatpsm@psm.jgora.pl , pocztą tradycyjną lub  pozostawione
w skrzynce podawczej Naszej szkoły (w zamkniętej kopercie )

Załącznik do wniosku:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci)
— w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą   pracowników  posiadających  kwalifikacje określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
— w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia na specjalizację:
w zakresie instrumentu dętego – zaświadczenie lekarza pulmonologa
w zakresie śpiewu – zaświadczenie lekarza laryngologa foniatry
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zakresie gry na instrumencie dętym.
W związku z ograniczeniami epidemicznymi dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczeń lekarskich do dnia 24 września 2021r.  w przypadku kandydatów przyjętych na naukę w roku szkolnym 2021/2022, jednak bardzo prosimy o przesyłanie kwestionariuszy wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim lub dosyłanie powyższego w jak najszybszym terminie. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań jest bezwzględnie wymagane.

Daty rekrutacji:
– badanie przydatności, egzamin kwalifikacyjny
do klasy wyższej niż 1 PSM I st. : 28-29.05.20201
– egzamin wstępny i kwalifikacyjnego do PSM II st.: 7-11.06.2021
Wszystkie informacje zostały przesłane do kandydatów drogą mailową. Prosimy o kontakt, jeśli osoba chętna, która złożyła formularz, nie otrzymała wiadomości.

Badanie przydatności do PSM I st. polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie, a na przesłuchanie wystarczy przygotować zaśpiewanie wybranej piosenki.
Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę gry na innym instrumencie.
Egzamin wstępny do PSM II st. zostaje ograniczony tylko do egzaminu praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
– 1 utworu /w całości lub w części/ na wybranym instrumencie – przez kandydatów na wydział instrumentalny
– 1 zaśpiewanego utworu a’capella lub z fortepianowym akompaniamentem oraz przeczytanych wierszyków sprawdzających dykcję – przez kandydatów na wydział wokalny