REKRUTACJA-DO-SZKOLY-MUZYCZNEJ

REKRUTACJA-DO-SZKOLY-MUZYCZNEJ1

Terminy rekrutacji do PSM I i II st. w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022 r.:


Złożenie wniosku – wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane pojedynczo 4 strony kwestionariusza przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariatpsm@psm.jgora.pl , pocztą tradycyjną lub  pozostawione
w skrzynce podawczej Naszej szkoły (w zamkniętej kopercie )
do 30 kwietnia 2021:
Załącznik do wniosku:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci)
— w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą   pracowników  posiadających  kwalifikacje określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
— w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia na specjalizację:
w zakresie instrumentu dętego – zaświadczenie lekarza pulmonologa
w zakresie śpiewu – zaświadczenie lekarza laryngologa foniatry
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zakresie gry na instrumencie dętym.
W związku z ograniczeniami epidemicznymi dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczeń lekarskich do dnia 24 września 2021r.  w przypadku kandydatów przyjętych na naukę w roku szkolnym 2021/2022, jednak bardzo prosimy o przesyłanie kwestionariuszy wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim lub dosyłanie powyższego w jak najszybszym terminie. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań jest bezwzględnie wymagane.

Daty rekrutacji odnośnie badania przydatności, egzaminu kwalifikacyjnego do klasy wyższej niż 1 PSM I st. oraz egzaminu wstępnego i kwalifikacyjnego do PSM II st. zostaną wskazane w odrębnym ogłoszeniu w kwietniu 2021 r.

Badanie przydatności do PSM I st. polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie, a na przesłuchanie wystarczy przygotować zaśpiewanie wybranej piosenki.
Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę gry na innym instrumencie.
Egzamin wstępny do PSM II st. zostaje ograniczony tylko do egzaminu praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
– 1 utworu /w całości lub w części/ na wybranym instrumencie – przez kandydatów na wydział instrumentalny
– 1 zaśpiewanego utworu a’capella lub z fortepianowym akompaniamentem oraz przeczytanych wierszyków sprawdzających dykcję – przez kandydatów na wydział wokalny