Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. będzie odbywać się w dniach 6 – 10 czerwca 2022 r.
w ustalonych indywidualnie dniach i godzinach.
Z każdym z zainteresowanych będziemy kontaktować się telefonicznie do dnia 3 czerwca 2022 r. włącznie.

Egzaminy wstępne do PSM II st.
odbywać się będą w dniu 15 czerwca 2022 r.
Z każdym z zainteresowanych będziemy kontaktować się telefonicznie do dnia 10 czerwca 2022 r. włącznie.

REKRUTACJA-DO-SZKOLY-MUZYCZNEJ1

Muzykowanie to doskonały pomysł


Złożenie wniosku – wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane pojedynczo 4 strony kwestionariusza przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariatpsm@psm.jgora.pl , pocztą tradycyjną lub dostarczone
do sekretariatu szkoły.

Załącznik do wniosku:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci)
— w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą   pracowników  posiadających  kwalifikacje określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
— w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia na specjalizację:
w zakresie instrumentu dętego – zaświadczenie lekarza pulmonologa
w zakresie śpiewu – zaświadczenie lekarza laryngologa foniatry
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w zakresie gry na instrumencie dętym.
W związku z ograniczeniami epidemicznymi dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczeń lekarskich do dnia 24 września 2022r.  w przypadku kandydatów przyjętych na naukę w roku szkolnym 2022/2023, jednak bardzo prosimy o przesyłanie kwestionariuszy wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim lub dosyłanie powyższego w jak najszybszym terminie. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań jest bezwzględnie wymagane.

Badanie przydatności do PSM I st. polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie, a na przesłuchanie wystarczy przygotować zaśpiewanie wybranej piosenki.
Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę gry na innym instrumencie.
Egzamin wstępny do PSM II st. polega na:
– sprawdzeniu umiejętności praktycznych – prezentacja przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
– sprawdzeniu /egzamin w formie ustnej/ wiadomości
z kształcenia słuchu i audycji muzycznych